Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Hiện tại người dân đã dễ dàng ký hợp đồng bán lại lượng điện mặt trời cho EVN với giá hiện tại 2086 đ / KW

Như vậy hộ gia đình đầu tư điện năng lượng mặt trời vừa tiết kiệm được hóa đơn điện, lại tạo ra nguồn thu nhập thụ động hiệu quả.


Xem chi tiết tại đây

Nguồn https://evn.com.vn/c3/nang-luong-tai-tao/Van-ban-phap-ly-141-167.aspx